Són finalitats de la Fundació les que en resulten de l’article tercer dels seus Estatuts i així val a dir que la Fundació es dedica fonamentalment a l’assistència econòmica a l persones sense mitjans econòmics i, en especial, a les d’edat avançada, que siguin creditores de protecció i ajuda

Aquesta tasca es realitza en funció de les peticions d’ajuda que es reben i en funció del coneixement de les necessitats.

S’apliquen criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les condicions següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació de serveis que la Fundació pugui oferir i acomplir els requisits específics que, complementàriament pugui acordar el Patronat. La Fundació exerceix principalment les activitats a Catalunya.

Tanmateix es produeixen ajudes a persones en asils, hospitals, institucions docents o d’acollida, o creant beques per a estudis.